Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

projekty zrealizowane

Od pedagogiki fascynacji do efektywnej edukacji

Od pedagogiki fascynacji do efektywnej edukacji w ramach Rządowego Programu na lata 2014 – 2016 pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016 do 16.12.2016r.

Zadanie publiczne pn. Od pedagogiki fascynacji do efektywnej edukacji skierowane jest do wychowanków przedszkola, uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie. W ramach zadania publicznego zorganizowane zostały działania skierowane do uczniów szkoły podstawowej klas I-III oraz IV-VI, którzy uczestniczyli w warsztatach integracyjnych i profilaktycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Działaniami objęte zostały również grupy przedszkolne, w których przeprowadzone zostały warsztaty integracyjno-rozwojowe. Aby działania przyniosły długotrwałe efekty zostały również zorganizowane i przeprowadzone szkolenia na rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców i społeczności lokalnej ze specjalistami tj. psycholog, prawnik z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy pn. „Bezpieczeństwo jest Cool! - Dzień bez przemocy”. Realizacja niniejszego zadania publicznego miała na celu wspomaganie edukacji wychowanków, uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach.

Podkarpackiego Punktu Konsultacyjnego Pro-Fil”

Prowadzenie „Podkarpackiego Punktu Konsultacyjnego Pro-Fil” – projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowany w okresie od 01.07.2016 do 15.12.2016r.

Realizacja zadania publicznego pn. „Podkarpacki Punkt Konsultacyjny – ProFil” miała na celu wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków bądź stosowania przemocy poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego. W Punkcie Konsultacyjnym udzielane były bezpłatne porady i konsultacje dla osób dotkniętych problemem uzależnień, narkomanii, przemocy oraz ich rodziny. Rodziny osób uzależnionych jak też sami uzależnieni oraz osoby doznające przemocy domowej z terenu woj. podkarpackiego mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej.

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka